Garance

Garance.

Garance (franz., spr. ≈āngß’), Krapp. Garanceux (spr. ≈rangssö), Garancin, s. Krapp; rouge garance, Krapprot.

Quelle: Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Auflage 1905–1909

Rot